In den ersten Monaten nach dem 2. Weltkrieg und der Befreiung Luxemburgs durch die alliierten Streitkräfte konnten sich die politischen Formationen nur schwer zu einer neuen Aktivität aufraffen, hatten doch 4 Jahre faschistischer Unterdrückung ihre Kader vollends zerstört. Jüngere Elemente füllten nur zaghaft die entstandenen Lücken auf. Taten sie es, so brauchten sie eine gewisse Anlaufzeit, ehe sie sich als “routinierte Politiker” betrachten konnten. Es war für die sich neu formierenden Parteien also von allergrößter Wichtigkeit, die jungen Kräfte, die zukunftsgestaltend ins politische Räderwerk eingreifen sollten, zu sammeln, zu organisieren und zu schulen. So entstanden in den ersten Nachkriegsjahren politische Jugendorganisationen verschiedener Richtung, nicht zuletzt auch die Jeunesse Démocratique.

Eine Geschichte über die Jeunesse Démocratique schreiben zu wollen ist jedoch nicht denkbar, geht man nicht auf die Entstehung und die Entwicklung der Demokratischen Partei ein.

Die Demokratische Partei entstand am 2. Juni 1945 als “Groupement Patriotique et Démocratique”. Am folgenden 7. Juni erschien in der Zeitung der Resistenzorganisationen ”d’UNION” folgende Mitteilung:

“D’affilie’ert L.R.L. vun der Unio’n huet an der versammlong (70 delege’erten de’ 9.000 memberen vertratt hunn) e samschdeg, den 2. Juni 1945 am café Pena Müller zu Lëtzebuerg, éstômmeg beschloss, e Groupement Démocratique et Patriotique ze bilden, resp. z’önnerstötzen. De programm vun dem groupement wert an den e’schten dég bekannt gin. Fir den Comité Directoire L.R.L. J.P. Nicolay Secrétaire Général.”

Diese selbstständige Gruppe der Mitte hatte sich zum Ziel gesetzt, in der Nachkriegszeit die Interessen der Resistenzler zu vertreten und auf politischer Ebene am materiellen und moralischen Wiederaufbau mitzuarbeiten. Heftige Anfeindungen seitens der neuerstandenen LSAP, Rechtspartei (CS) und KP, die gemeinsam die Nachkriegsregierung bildeten, trugen nicht wenig zur schnellen Konsolidierung des Groupement Patriotique et Démocratique bei.

Das Groupement Patriotique et Démocratique et Démocratique errang erste wahlpolitische Erfolge bei den Gemeinderatswahlen vom 7. Oktober 1945. So eroberte die Partei 7 Sitze in Luxemburg, 4 in Ettelbrück, 3 in Diekirch, 2 in Kayl und je einen in Esch/Alzette, Bettembourg, Differdingen, Düdelingen, Petingen, Rümelingen und Schifflingen.

Gelegendlich der Kammerwahlen vom 21. Oktober 1945 konnte die Partei noch größere Erfolge verbuchen; so erreichte sie 9,9% der Stimmen des Südbezirks, 19,5% und 19,7 im Ostbezirk respektiv Nordbezirk und gar 25,9% im Bezirk Zentrum.

1948, im Gründungsjahr der Jeunesse Démocratique stand an der Spitze des Groupement Patriotique et Démocratique Lucien Dury, der im Januar 1948 den seit 1945 amtierenden Präsidenten Emile Hamilius abgelöst und schon frühzeitig die Notwendigkeit einer weitverzweigten, doch straffen Organisation erkannt hatte? Mit ihm griffen andere frühere GPD-Politiker, so Minister Osch und Redakteur Camille Linden, die Idee der Heranbildung und Orientierung junger freiheitlich gesinnter Leute auf. Die Idee fand guten Nährboden und am 14. Juni 1948 trat eine erste Versammlung zusammen, die den Grundstein der neuen politischen Jugendbewegung legen sollte.

Am 19. September 1948 trat schließlich die Konstituierende Generalversammlung der Jungliberalen zusammen, die nunmehr offiziell den Gründungsakt des “Groupement de la Jeunesse Démocratique Luxembourgeoise” vornahm und ein erstes Exekutivkomitee bildete, das wie sich wie folgtzusammensetzte:

LINDEN Camille, Präsident
STEIL Arthur, Vizepräsident
KOHN René, Vizepräsident
STEIL Marcel, Generalsekretär
LINDEN Jean-Pierre, stellvertr. Generalsekretär
SCHWEICH Christian, Kassierer
HANSEN Frankie, stellvertretender Kassierer

René (Boy) Bonen, J-J Bos und Arthur (Attes) Steil wurden ins Zentralkomitee des GPD delegiert, während Lucien Dury, Lucien Koenig und Georges Muller das GPD im Komitee der JDL vertraten. Die JDL teilte weitgehendst die Auffassungendes GDP in wirtschaftlich-sozialer wie in weltanschaulicher Hinsicht. Die provisorischen Statuten, von Camille Linden entworfen, wurden gutgeheissen.

Am 2. Oktober 1948 richtete das soeben gebildete Komitee folgenden Appell an die Jugen d des Landes:

APELL

“Jong Letzebuerger vun alle beruffer an aus alle ge’genden vum land hun sech zesumme gedoen, fir an desen zeite vu politeschem durchernén de wé ze sichen, dén de letzeburger jonktem ènger ëmmer gre’sserer freihét entge’ntgoe wëllt.

No enger e’schter versammlong, dé de 14. Juni 1948 de grondstén zur neier organisatio’n geluegt huet, hun sech e sonndeg, den 19. September 1948, d’delegéerte vum ganze land an der Stâd zesummefond, fir d’statuten an de programm vum neigegrönnte Groupement de la JEUNESSE DEMOCRATIQUE Luxembourgeoise definitiv festzeléen.

Mir wëllen net me’sseg do stoen an èngem moment, wo’ an onsem land an iwerall an der welt d’begröffer sech nei ze formen ufänken.

Mir wellen dénen net recht gin, de’ behâpten, de’ modern jong leidd hätte kèng idealer me’ a kèng begéschterong fir nobel idien.

Mir wëllen am ge’gendél derzo’ beidroen, eso’ weit et an onser Kraft stét, dem jonktem, onsem land an der ménschhét ze dingen.

Eso’ wé mir ons a voller perse’nlecher onofhängegkét zesummefond hun, so’ wëlle mir der freihét vom mënsch all affer brengen. Onst bestriéwen ass et, de’ jong leidd aus alle schichte vun onsem vollek a bridderlecher énegkét zesummezefe’ren, fir datt se a ge’genseitegemm respect, op hirer plâz, derzo’ beidroe kënnen, der existenz vu jidder mensch e sënn an en zweck ze gin. Am selwechte géscht wëlle mir och en zesummengoen vun de natio’nenënnert sech mat all onse mëttelen ennerstetzen.

Mir e’eren d’religiei’s traditio’ne vun onsem land an d’philosophesch iwerzégong vun alle Letzeburger a mir halen se eso’ he’ch, datt mir se net matt den diskussio’nen iwer alldéglech suergen zesummengeheie wëllen.

Batter Zeiten hun ons gele’ert, datt de mënsch nëmmen an der freihét sech voll entwéckele kann. Mir stellen ons énergesch ge’nt all totalitär bestriéwungen zur wier, op se vu rechts oder vu lénks kommen. Mir hun dofir dat wuert democratesch – o’ni ons de monopol vun der démocratie zo’zemossen – mam numm vun onser verénegong verschmolt. Mir wëllen domtt weisen, datt mir an der absoluter verdédegong vun den democratesche prinzipien onst hext missio’n gesin. Mir sin iwwerzégt, datt et nëmmen ënner e’erlecher a loyaler unerkennong vun den democratesche Grondsätz mé’glech ass, alle Letzebuerger am géscht vum soziale fortschrëtt e liéwenswert liewen ze garate’eren. Sozial gerechtgkét ass an onsen âen keng justificatio’n vun der lidderegkét. Sozial gerechtegkét bestét awer grad eso’ we’neg dodran, datt énzel Klassen de’ âner exploite’eren dierften.

Ons activite’te erstrëckt sech op all aktuell froen, de’ de letzeburger jonktem a, d’land iwwerhapt interesse’eren. Mir wëllen net a gleichgölteger stommsënnegkét d’schwieregkéten un ons erlaanscht ze’e lôssen, mé am ge’gendél activ un hirer le’song mattschaffen. Vu fall zu fall wëlle mir ons ménong soen, o’ni e blat virun de mond ze huelen, an o’ni vu virewech gebonnen ze sin. Mir lôssen ons énzeg an éleng vun de prinzipien vun der democratie a vum striéwen nom allgemènge wuel léden.

Mir wennen ons un all jong Letzeburger dé berét sin, matt ons fir freihét vum mënsch a vun der politik anzetriéden. Bei dénen extréme politesche bewegongen ass et de gebrauch, datt d’unhänger a blaner zo’stemmong de’ é fir allemol vun uewen erof festgeluegt doktrin o’ni diskussio’n unerkenne mussen. Mir wëllen emgeke’ert vun den allgemèngen interessen ausgoen an eso’ ons richtlinnegen selwer opstellen, de’ mer dann a voller freihét anhalen wëllen. Net de mënsch soll ènger doktrin dingen, mé d’politik muss dem mënsch an senger freier perse’nlechkét ënnerdoe sin.

All freie Letzeburger ass ons vun hérze wëllkomm !

 • BOS JEan-Jacques, étudiant, Limpertsberg
 • CLEESEL René, chef-contre-maitre, Esch/Alzette
 • DELLERE Gabriel, étudiant en philologie, Echternach
 • DOCK Léopold, ouvrier, Hamm
 • ENTRINGER Joseph, agriculteur, Dahlheim
 • FRISCH Raymond, étudiant en médecine, Vianden
 • GOTHAL Gaston, employé, Weiswampach
 • HAMILIUS Jean, étudiant, Luxembourg
 • HANSEN Frankie, typograph, Ettelbruck
 • KAHN Marcel, boulanger, Roodt-Syr
 • KOHLL Léon, vigneron, Ehnen
 • KOHN René, emlpoyé, Binsfeld
 • LINDEN Camille, avocat-avoué, Bonnevoie
 • LINDEN Jean-Pierre, pâtissier, Dudelange
 • MANDY Guillaume, employé, Bonnevoie
 • MERGEN Léon, employé, Hunsdorf
 • REEF Paul, employé privé, Esch/Alzette
 • SCHWEICH Christian, employé de banque, Sandweiler
 • SCHWEICH Nicolas, mécanicien, Sandweiler
 • SIBENALER Arthur, emlpoyé privé, Canach
 • STEIL Arthur, employé, Bonnevoie
 • STEIL Marcel, employé privé, Roodt-Syr
 • STEIL René, employé privé, Roodt-Syr
 • STEINBERG Félix, rédacteur, Bissen
 • de WAHA Adhémar, étudiant en droit, Diekirch
 • WENKIN Jean-Pierre, agriculteur, Weiler
 • WINTRINGER Jules, employé privé, Itzig

Soweit der Appell der JDL. Nunmehr konnte die eigendliche politische Aufgabe der JDL beginnen, die damit die Ziele der in den Vorkriegsjahren (1930) gegründeten und lange Zeit von Paul Sivering angeführten “Jeune Garde Progressiste”, der Jugendbewegung der damaligen radikal-liberalen Partei, weiterverfolgte.