#MengGemeng3Punkt0

 

wahlprogramm_jdl_2017_1

 

JDL – Walprogramm 2017

#MengGemengOpHighSpeed

D’Gemenge solle sech eiser schnelllieweger Zäit vun haut upasse kënnen. Duerch méi flexibel Auerzäite sollen och déi Leit kënnen d’Méiglechkeet hunn an hier Gemengenhaiser ze goen.

Internetsäite vun de Gemenge solle méi eng grouss Offer bidde fir dass d’Leit online kënnen administrativ Ugeleeënheeten duerchféieren.

Gratis WLAN op ëffentleche Plazen – d’JDL fuerdert gratis WLAN op all ëffentlecher Plaz ënnerhalb vun de Gemengen (Gemengeplaz, Gare, …) Domat géif een net nëmmen de Bierger aus der Gemeng entgéint kommen, mee et géif een den Touristen och d’Méiglechkeet ginn op den Internet zréckzegräifen.

D’Jonk Demokraten ënnerstëtzen Initiative wéi den “SMS2Citizen”. Et soll weiderhin op nei an innovativ Kommunikatiounsmëttele gesat ginn. Fir déi Jonk aus der Gemeng nach besser, a méi käschtenneutral, z’erreechen, fuerdere mir méi eng grouss Präsenz vun de Gemengen an de sozialen Netzwierker.

#ÄddiHotelMamma

De Problem am Wunnengsbau soll och op Gemengenniveau geléist ginn. D’Gemenge sollen eidelstoend Gebaier opkafe fir se als soziale Wunnengsbau ze verlounen oder mat engem “bail emphytéotique” ze verkafen.

Eis geet et drëms de Wunnengsmarché z’innovéieren. Hei denke mir un zwou konkret Mesuren:

– Generatiounshaiser sollen de jonke souwéi de manner jonke Matbierger d’Chance ginn, an enger gemeinsamer Residenz ze wunnen. Anstatt dass déi zwou Generatioune laanschtenee liewen, bitt dëst Wunnkonzept Synergie tëschent de verschidden Acteuren. Donieft géif een heimat och en éischte Schrëtt goe fir d’sozial Isolatioun am Alter ze bremsen.

Déi sozial an demographesch Entwécklunge féieren dozou, dass d’Wunngemeinschaften ëmmer méi als passend Wunnalternativen ugesi ginn. All Gemeng misst et Propriétairen erméiglechen, hiert Eegentum als WG ze verlounen. Dëst ass nëmme méiglech, wann all Gemeng ganz kloer Konditioune festleet, wéi sou e Bail soll opgestallt ginn, wéi déi jeeweileg Wunnengen opgebaut sinn a wéi dat Ganzt ka kontrolléiert ginn, fir net an d’Schema vun de “Kaffeeszëmmeren” ze verfalen.

Nieft dësen zwou Mesuren, ass et der JDL wichteg ze bemierken, dass d’Gemenge mussen de Bierger an d’Gestaltung vun der lokaler Wunnlandschaft mat abezéien. En urbanistescht Konzept vun enger Gemeng kann nëmmen ausgeschafft ginn, wann all Bierger gehéiert gëtt a säin Deel dozou bäidroe kann.

#WouAssDeRaoul

Vill Gemenge sinn duerch de Pendlerverkéier geprägt. Fir eis Uertschaften ze entlaaschten, mussen nei Park&Riden geschaf an déi bestoend ausgebaut ginn. Eis Gemenge mussen awer och ënnerenee besser matenee verbonne ginn, dëst souwuel daags wéi nuets.

Jidderee geet gäre mol eraus a kënnt nach léiwer secher Heem. Dofir ass de Nuetstransport fir eis nach ëmmer e wichtege Facteur am Kader vun de Gemengewahlen. Fir all Jonke soll dofir e sécheren Heemwee, mam ëffentlechen Transport, garantéiert sinn.

#StartUpMyHood

Eng Gemeng lieft och vu sengen ekonomeschen Aktivitéiten. Fir weider kompetitiv ze bleiwen, ass et wichteg dass dëse Secteur och op lokalem Niveau diversifizéiert gëtt. Start-Up’en, also jonk Firmen, déi probéieren sech z’etabléieren, sinn ee wichtege Facteur fir dës Diversitéit vun der  Ekonomie ze verstäerken. Nëmmen esou kann een eng interessant Offer an eise Gemengen dem Verbrauchen ubidden.

Aktivitéitszone sinn en elementare Wirtschaftsfacteur vun enger Gemeng. Fir kompetitiv ze bleiwen, ass et wichteg dass dës Zone sënnvoll erweidert a nei belieft gi fir de lokale Leit eng Méiglechkeet ze bidde fir sech hei selbststänneg ze maachen.

D’JDL proposéiert, dass d’Gemengen, ënnert fest ze leeënde Konditiounen,  d’Entreprenariat vu jonken Entreprise mat finanziellen an/oder materielle Stipendie an/oder mat Start-Up-Inkubatore, fërderen.

Esou kënnen d’Gemengen hei d’Angscht virun engem Existenzverloscht huelen.

#PopItUp

Een zäitlech begrenzte Buttek erméiglecht et de Geschäftsleit an/oder Gastronomen eng nei Idee an hir Visibilitéit um Marché ze testen. Weider kann esou ee Quartier vun der Gemeng nei belieft ginn a sozial Kontakter an Dynamik fërderen.

Eng Gemeng sollt jonke Geschäftsleit duerch Pop-up Storen d’Méiglechkeet ginn, sech z’entfalen. Hei soll sie als Katalysator tëschent Propriétaire vun de Lokaler an de Geschäftsleit fungéieren a soumat d’Kommunikatioun vereinfachen.

#MaachMengLuuchtenUn

Och haut hu mir an eise Gemengen nach ëmmer Beliichtungskonzepter déi net allen Besoinen entspriechen. D’Jonk Demokrate setze sech dofir an, dass dës iwwerschafft ginn an esou, zum Beispill, däischter Ecker an Zebrasträife besser beliicht oder Vëlosweeër mei siichtbar ginn. Wichteg ass et, dass dëst Konzept géint all Form vu Liichtpollutioun wierkt.

Zu sou engem Sécherheetskonzept gehéieren, nieft der Beliichtung, awer och déi entspriechend Kompetenze fir direkt um Terrain agräifen ze kënnen. D’JDL wëll, dass dës Kompetenzen op Gemengenniveau iwwerduecht an ausgebaut ginn.

#MengGemengAssKult

Benevolat belieft eist Gemengeliewen. Hei gesi mir vir, dass dëst Engagement valoriséiert an duerch Hëllef vun der Gemeng mei siichtbar gëtt. Fir nei Matbierger ze begréissen, an d’Veräins- an d’Kulturliewen ze promovéieren, schloe mir vir, dëst duerch ee Fest mateneen ze verbannen. Esou kréien d’Bierger d’Méiglechkeet hir Veräiner an d’Kultur an der Gemeng kennen ze léieren a sech méi einfach an der Noperschaft z’integréieren.

Weider setze mir eis dofir an, dass d’Kulturhaiser, Sportshalen, Festsäll an ähnlech Gebaier a Gemengenhand, och zu engem gënschtege Präis fir d’Bierger zu Verfügung gestallt ginn.

Fräistoend Gebailechkeete sollen och kulturschaffende Bierger zur Verfügung kënne gestallt gi fir et hinnen z’erméiglechen hier Ateliere fir aner Leit op ze maachen an hir Aarbecht ze weisen. Dëst kéint a Form vun engem Art-hub oder Creative-hub fonctionnéieren, an deem Kënschtler zu engem gënschtege Präis  hir Kreativitéit kënnen entfalen an un hire Wierker schaffen.

 

#Cradle2Cradle

D’Jonk Demokrate proposéieren, dass néi ëffentlech Gebaier ob eng nohalteg an innovativ Aart a Weis geplangt a gebaut ginn. Dës Bauprojete sollen no der Cradle to Cradle (C2C) Bauweis realiséiert ginn. Bei dëser Methode ginn d’Gebaier net nëmmen energieeffizient, mee komplett aus schuedstoffarmen, natierlechen a recyclabele  Materialien (bspw. Holz) gebaut.

Idealerweis soll bei dëser Bauweis eng total offallfräi a circulaire Ekonomie entstoen an där alles recycléiert gëtt. Duerch d’Virbildfunktioun vun den ëffentleche Bauten, kennen esou och privat Bauhären en Ureiz kréien dës Bauweis unzewenden.

#MengGemeng3Punkt0 als PDF

Europawahlprogramm: Ein besseres Europa

Video op Youtube
Bild uklicken fir den JDL-Wahlspot ze kucken

Die Europäische Union leidet nicht nur unter einer Wirtschafts- und Währungskrise, sondern auch unter einer nun schon jahrzehntenlange andauernden Krise des Vertrauens. Immer mehr EU-Bürger äußern sich skeptisch zum Projekt Europa, sehen in ihm das Problem und nicht die Lösung. Um diese Krise zu überwinden, schlagen wir folgende Ansätze vor:
I. Ein transparentes und demokratisches Europa mit starken Institutionen
 
 Die demokratische Legitimation der Entscheidungen die im Rahmen der Europäischen Union genommen werden, muss gestärkt werden, u.a. anhand von folgenden Maßnahmen:
a) Die Befugnisse des Europäischen Parlamentes (Initiativrecht, bindende Entscheidungen und Stellungnahmen in allen Bereichen) müssen erweitert werden;
b) Der Ratspräsident sollte direkt durch die EU-Bürger gewählt werden und der Rat in eine demokratisch legitimierte zweite Kammer umgewandelt werden;
c) Die zukünftigen Mitglieder der Europäischen Kommission sollten aus den Reihen der Europaabgeordneten ausgewählt werden;
d) Der Grundsatz der Subsidiarität muss gestärkt werden, so dass die nationalen Parlamente stärker an der Entwicklung und Umsetzung der europäischen Gesetze beteiligt sind ;
e) Die Unanimität sollte bis auf einige wenige Bereiche (z.B. die Fiskalpolitik) abgeschafft werden, vor allem und gerade in der Außenpolitik.
II. Ein wettbewerbsfähiges Europa in einer globalisierten Weltwirtschaft

Es muss sichergestellt werden, dass die EU ein zentraler Pfeiler der Weltwirtschaft bleibt, um den europäischen Lebenstil zu erhalten und die Arbeitslosigkeit dauerhaft in den Griff zu bekommen. Dies erfordert interne strukturelle Reformen in den Mitgliedstaaten und die Vervollständigung des Binnenmarktes. Nur so kann das Vertrauen in die EU und den Euro wiederhergestellt werden:

a) Regulierung sollte auf das unbedingt notwendige Mindestmaß für das reibungslose Funktionieren des Marktes und für eine nachhaltige Wirtschaftspolitik begrenzt werden;
b) Subventionen müssen überprüft und falls nötig abgeschafft werden, um das Geld in zukunftsträchtige innovative Forschungs- und Wirtschaftszweige zu investieren;
c) Die Entwicklungshilfe sollte um eine freiere Handelspolitik ergänzt werden, damit Entwicklungsländer besser und langfristig in den Weltmarkt integriert werden.
d) Die europäische Handelspolitik muss sich noch stärker darum bemühen, neue Märkte zu erschließen, z.B. durch Freihandelsverträge mit den USA, Japan, Brasilien oder China.
e) Die Frage des Budgets muss ein für alle Mal geregelt und nicht mehr in Verhandlungen entschieden werden: Europa braucht seine eigenen Ressourcen, was aber nicht zu Steuererhöhungen in den Mitgliedsstaaten führen darf.

f) Es muss zu einer Stärkung der Stabilitätskriterien kommen mit wirksamen Sanktionen im Falle ihrer Nicht-Einhaltung. Zugleich, muss es zu einem klaren Bekenntnis zum Prinzip der Solidarität kommen, u.a. durch die Einführung von Eurobonds.

III. Ein Europa der freien Werte und Rechte
Die Charta der Grundrechte der europäischen Union und die Veträge setzen die Grundprinzipien fest, auf denen die EU beruht: Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Die EU muss sicherstellen, dass diese Grundsätze eingehalten werden.
a) So sollte die EU die Grundrechte der Bürger in ihrem alltäglichen Leben respektieren, einschließlich des Rechts auf Achtung des Privatlebens;
b) Ein besserer Schutz der Rechte geistigen Eigentums muss möglich sein, ohne dabei die Grundrechte der Bürger, einschließlich der Freiheit der Meinungsäußerung und das Recht auf Kultur zu gefährden;
c) Mitgliedsstaaten, die die europäischen Grundrechte und Werte wie sie in den Verträgen festgehalten wurden nicht respektieren, müssen – falls nötig – auch mit wirksamen Sanktionen bestraft werden.
Ein liberales Europa sollte ein föderales Europa sein, das besser funktioniert, weniger schwerfällig und stärker demokratisch legitimiert ist, sowie international respektiert wird. Es ist ein Europa, das seine politische und wirtschaftliche Einheit intern und extern konsequent vervollständigt und zugunsten seiner Bürger einsetzt.