Nationalkomitee

Ordre du Jour

  1. Positoun fir op d’LYMEC
  2. Positioun aus dem Aarbechtsgrupp Santé
  3. positioun aus dem Aarbechstgrupp Economie, Finance, Emploi
  4. Fintech
  5. Rapporten aus den Aarbechtsgruppen
  6. Sektiounen
  7. Kongress
  8. Divers